Algemene voorwaarden D-Computers

1. Bepalingen
1.1 Tot D-Computers behoren tevens computer-opschonen.nl, computeropschonen.nl.
Deze algemene voorwaarden zijn derhalve ook van toepassing indien onder één van deze namen
wordt gehandeld.
1.2 Onder ‘Klant’ wordt verstaan: de rechtspersoon of natuurlijke persoon waarmee D-Computers een
Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.
1.3 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4 Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft
waaronder begrepen: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten,
kwekersrechten, topografie- of chipsrechten.
1.5 Onder ‘Diensten’ wordt verstaan: Kantoorautomatisering en computerhulp in ruime woord.
1.6 Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: elke contractuele band tussen D-Computers en Klant die
gericht is op het op verschaffen van diensten door D-Computers aan Klant.
1.7 Onder ‘Servers’ wordt verstaan: De software en hardware die door D-Computers aan Klant ter
beschikking wordt gesteld in verband met het leveren van de afgenomen diensten.

2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen
onderhandelingen, offertes en overeenkomsten tussen D-Computers en Klant. De toepasselijkheid van
enige vorm van Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.3 D-Computers behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt aan Klant en treden 1 maand na de bekendmaking in werking, tenzij anders vermeld. Indien Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoudt D-Computers zich het recht voor de diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggaaf van abonnementsgelden.

3 Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige Klant een bestelling plaatst bij D-Computers
en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden. Indien de toekomstige Klant niet akkoord gaat met
de Algemene Voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.
3.2 Door D-Computers verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn
daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een
schadevergoeding.

4 Duur van de overeenkomst
4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden, mits anders schriftelijk afgesproken.
4.2 Klant kan een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

5 Vergoedingen
5.1 De door Klant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd, mits anders aangegeven.
5.2 D-Computers behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Klant hiervan
dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de Klant een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van D-Computers genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende
brief te geschieden.

6 Betaling
6.1 Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde
betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de
factuurdatum betalen.
6.2 Wanneer de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van Klant.
6.3 Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen
worden gegeven. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.

7 Opschorting
7.1 Bij het achterwege blijven van betalingen is D-Computers gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te
verbreken. D-Computers kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten
van de Klant
7.2 Indien de Klant niet binnen de bepaalde periode de volledige betaling voldaan heeft, is D-Computers
gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen; hierbij gelden de regels zoals genoemd in artikel 7.1.

8. Voorbehoud en eigendom van (intellectuele) rechten
8.1 Alle aan de Klant geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk, blijven eigendom van D-Computers totdat alle verschuldigde bedragen aan D-Computers zijn voldaan; hiermee worden ook de kosten uit artikel 6.2 en 6.3 bedoeld.
8.2 Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor bepaalde
vergoedingen tijdig en volledig betaalt; hieronder vallen ook de kosten van artikel 6.2 en 6.3.
8.3 De eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot ontwerpen, tekeningen of schetsen, beschrijvingen, modellen, (bijbehorende) handboeken en/of documentatie, alsmede alle overige werken, blijven te allen tijde bij D-Computers .
8.4. Het is de klant verboden om de door D-Computers geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk
te reproduceren, verkopen dan wel anderszins in gebruik aan een ander af te staan. Alle door D-Computers
te maken kosten wegens inbreuk op aan D-Computers toekomende industriële en intellectuele
eigendomsrechten komen voor rekening van de Klant.

9. Beschikbaarheid en beheer van de diensten
9.1 D-Computers zal zich jegens de Klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de
dienst zo groot mogelijk te laten zijn. D-Computers zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten)
verhelpen.
9.2 D-Computers kan niet garanderen dat alle geleverde diensten ten alle tijden beschikbaar zijn voor
Klant en/of derden.
9.3 D-Computers is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van
gegevens door het gebruik van de dienst; daaronder vallen via de servers van D-Computers verzonden (email) berichten.
9.4 De Klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde diensten waarop D-Computers onderhoudt
pleegt aan het benodigde materiaal. Klant zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. D-Computers
zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Klant er de minste hinder van ondervindt, maar dit kan niet gegarandeerd worden. D-Computers kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Klant op tijden van onderhoud.
9.5 D-Computers is met het oog gericht op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid
van de dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de software samenstelling van de servers van D-Computers.

10 Verplichtingen van de Klant
10.1 De Klant is verplicht gebruik te maken van de afgenomen dienst conform de wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen dienst.

11 Aansprakelijkheid D-Computers
11.1 D-Computers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige
data van de Klant welke bij onderhoud en/of een storing zijn ontstaan. Evenzeer kan D-Computers
aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: storingen in
het datacenter van D-Computers, kabelbreuken in de verbindingen daarnaar toe of daarbinnen, brand,
waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van D-Computers.
11.2 D-Computers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige
downtime van de servers en of onderhoud hieraan.

12 Geheimhouding en gegevensverwerking
12.1 Zowel Klant als D-Computers zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt
geheim houden en deze niet verstrekken aan derden.
12.2 De Klant geeft D-Computers hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte
persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die
D-Computers aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met
inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
12.3 De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van diensten van D-Computers. Indien Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan D-Computers kenbaar maken.
12.4 De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van D-Computers zijn opgeslagen.
12.5 D-Computers spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

13 diverse
13.1 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de websites van D-Computers, computer-opschonen.nl en
computeropschonen.nl.